Pro Vocatie

Consiliere si formare pentru un loc de munca. Pentru TINE.


06/20/2012 06:00 PM
SUPORT Formare pentru persoanele din zonele rurale in ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii locala

06/20/2012 06:00 PM
CINE IMPLEMENTEAZĂ PROIECTUL?
Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE responsabil de managementul proiectului şi derularea principalelor activităţi din cadrul proiectului Asociaţia Română pentru Evaluarea şi Strategie - ca partener specializat în derularea activităţii de cercetare din cadrul proiectului.
06/20/2012 05:40 PM
UNDE SE IMPLEMENTEAZĂ PROIECTUL ?
În 4 localităţi rurale din judeţul Sălaj, regiunea Nord-Vest, selectate în urma studiului derulat în cadrul proiectului.
06/20/2012 06:02 PM
CE ÎŞI PROPUNE PROIECTUL?
Proiectul îşi propune îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în zona rurală din regiunea Nord-Vest în vederea facilitării accesului în activități non-agricole pentru integrarea acestora pe piața muncii. Proiectul contribuie la soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă, nevoi identificate prin analiza realizată de partener în cadrul proiectului, în urma căreia vor fi selectate cele patru localităţi rurale unde se implementează proiectul. Ca obiective specifice, proiectul vizează dezvoltarea programelor integrate pentru formare şi ocupare specifice (informare, consiliere, formare si mediere) şi dezvoltarea competentelor profesionale ale persoanelor din grupul ţintă (persoane inactive, din agricultura de subzistenţă, persoane aflate în căutarea unui loc de munca şi şomeri) din mediul rural vizat.
06/20/2012 06:04 PM
CE SERVICII OFERIM?
Informare Consiliere Formare profesională Mediere şi ocupare
06/20/2012 06:05 PM
CINE POATE BENEFICIA DE ACESTE SERVICII?
Persoane din agricultura de subzistenţă, Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, Persoane inactive Şomeri.
06/20/2012 06:05 PM
CARE SUNT PRINCIPALELE REZULTATE AŞTEPTATE ALE PROIECTULUI?
Informarea şi consilierea profesională a unui număr de 150 de persoane din mediul rural (județul Sălaj) Formarea profesională a 76 persoane (din care 35 femei, 5 tineri) dintre persoanele consiliate din grupul țintă 80% din cursanți vor absolvi cursurile şi vor primi diplome recunoscute CNFPA Servicii de ocupare /mediere pentru 61 de persoane 8 persoane din GT (5% din GT) vor fi angajate ca urma a derulării proiectului.
06/20/2012 06:06 PM
CARE SUNT OCUPAŢIILE VIZATE?
Două ocupații in domeniul social (de ex. infirmier, îngrijitor la domiciliu, asistent maternal etc.); două ocupații relevante non-agricole identificate în urma cercetării întreprinsă în proiect (de ex. lucrător în construcţii, comerţ etc.) În funcţie de opţiunea persoanelor din grupul ţintă privind ocupaţiile pentru care se organizează cursuri de formare profesională, vor fi specificate condiţiile impuse de lege privind participarea la curs.
06/20/2012 06:06 PM
SE ASIGURĂ DIPLOMĂ?
Cursurile şi diplomele furnizate în cadrul proiectului au recunoaşterea Ministerului Muncii şi Protecției Sociale, prin Autoritatea Naţională a Calificărilor.
06/20/2012 06:07 PM
UNDE SE ORGANIZEAZĂ CURSURILE?
În funcţie de opţiunea solicitanţilor, se vor organiza grupe de formare în localitate sau în locaţiile cele mai apropiate pentru cele patru localităţi selectate.
06/20/2012 06:07 PM
CÂND SE VOR ORGANIZA CURSURILE DE FORMARE?
În funcţie de opţiunile persoanelor din grupul ţintă, cursurile se vor organiza începând cu luna mai 2013.
06/20/2012 06:07 PM
SE ASIGURĂ UN LOC DE MUNCĂ?
Da, pentru cel puţin opt persoane formate în cadrul proiectului.
06/20/2012 06:09 PM
DESCRIERE GENERALĂ
Proiectul îşi propune o abordare inovativa a problematicii formarii si ocupării din mediul rural prin identificarea exacta a nevoilor specifice fiecărei zone in vederea creșterii șanselor de ocupare in domenii non-agricole. Prezentul proiect contribuie in mod direct la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 5 si ale Domeniului Major de Intervenție 5.2 prin furnizarea de programe integrate de ocupare si formare profesionala in vederea îmbunătățirii calităţii resurselor umane din zona rurala pentru a facilita accesul grupului ținta la ocupare. Prin masurile întreprinse proiectul urmărește informarea si consilierea profesionala a unui număr de 150 de persoane din mediul rural (județul Sălaj) din categoria populației din agricultura de subzistenta, persoanele aflate in căutarea unui loc de munca, persoane inactive si șomerilor. Formarea profesionala se va realiza pentru 76 persoane dintre persoanele consiliate din grupul ținta, selectate astfel încât acestea sa cuprindă minim 35 persoane din agricultura de subzistenta, minim 5 tineri, iar numărul total de femei din grupul ținta va fi de minim 35. Activitatea de formare profesionala va fi precedata de activitatea de informare si consiliere a celor 150 de persoane din grupul ținta. Programele de formare vor include in total 4 ocupații din care minim doua vor fi ocupații in domeniul social; celelalte doua vor fi ocupații relevante non-agricole identificate in urma cercetării întreprinsa in proiect care va identifica nevoile de formare specifice fiecărei zone vizate. In curricula fiecărui program de formare vor fi incluse informații privind dezvoltarea durabila înțeleasa prin calitate mai buna a vieții pentru toata lumea, informații privind importanta protecției mediului înconjurător, a resurselor si biodiversității, informații legate de sănătate si securitatea muncii precum si utilizare TIC. Prin aceste obiective propuse prezentul proiect contribuie direct la îmbunătăţirea calităţii resurselor umane vizata prin proiect, din zona rurala a regiunii Nord-Vest si inserția lor pe piața muncii, ceea ce este in concordanta cu obiectivul general al POSDRU, acela de promovare a inserției/reinserţiei pe piața muncii a persoanelor inactive si facilitarea accesului persoanelor inactive la educație si pe piața muncii. Proiectul îşi propune o rata de ocupare de 5% (din numărul total GT) pana la finalul proiectului, prin asigurarea găsirii unui loc de munca pentru un număr de 8 persoane din GT.
06/20/2012 06:09 PM
OBIECTIVE
Obiectiv general al proiectului vizează: îmbunătăţirea calităţii resurselor umane in zona rurala din regiunea Nord-Vest in vederea facilitării accesului in activităţii non-agricole pentru integrarea acestora pe piaţa muncii. Obiective specifice: Dezvoltarea programelor integrate pentru formare si ocupare specifice (informare, consiliere, formare si mediere), adaptate persoanelor din mediul rural vizat in proiect, incluzând activităţi de cercetare,studii de teren si campanii de informare si conștientizare privind oportunitățile de formare profesionala si ocupare in domenii non-agricole. Dezvoltarea competentelor profesionale ale persoanelor din grupul ținta din mediul rural vizat, inclusiv in domeniul protecției mediului înconjurător, a resurselor si biodiversităţii, sănătate si securitatea muncii, utilizare TIC.
06/20/2012 06:09 PM
GRUP ŢINTĂ
Persoane din agricultura de subzistenţă, Persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, Persoane inactive Şomeri.
06/20/2012 06:10 PM
ACTIVITĂŢI
A1.Management şi implementare de proiect. A2. Achiziție de bunuri şi servicii necesare implementării proiectului A3. Informarea şi publicitatea proiectului A 4. Realizarea de activităţi de cercetare şi studii de teren privind identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale grupului ţintă A5. Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de conștientizare, motivare, informare si consiliere in rândul populației din mediul rural implicate in activităţi non-agricole in vederea asigurării participării acestora la activităţi de formare profesionala A6. Furnizarea de servicii de informare, consiliere şi orientare profesională pentru 150 persoane din localităţi din jud. Salaj A7. Furnizarea de programe de formare profesionala pentru ocupații in domeniul social şi alte domenii relevante non-agricole identificate pentru un număr de 76 persoane din grupul țintă A8. Furnizarea serviciilor de ocupare/mediere a muncii pentru minim 60 de persoane dintre cele care au urmat cursul de formare in vederea sprijinirii găsirii unui loc de muncă.
06/20/2012 06:10 PM
REZULTATE ANTICIPATE
REZULTATE PRINCIPALE 150 persoane din zona rurala din agricultura de subzistenta, persoanele aflate in căutarea unui loc de munca, șomeri, șomeri tineri si șomeri de scurta durata consiliate. 76 persoane din zona rurala din agricultura de subzistenta, persoanele inactive, aflate in căutarea unui loc de munca, șomeri participanți la programe integrate, 61 participanți din mediul rural la programe integrate certificați, 30 participanți femei la programe integrate certificați, 4 participanți tineri la programe integrate certificați, 61 participanți la activitatea de mediere, 8 persoane din grupul ținta angajate. REZULTATE ADIŢIONALE 2 evenimente de lansare si finalizare organizate, 2 conferințe de presa de lansare si finalizare organizate, 2 anunțuri in presa scrisa din jud Salaj publicate, 1 web-site realizat si actualizat, 200 mape, 500 pliante distribuite, 6 bannere realizate, 50 afișe realizate, 200 pixuri personalizate realizate. 15 fise de evaluare a situației persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta, persoanelor inactive, șomeri si persoane aflate in căutarea unui loc de munca in 15 localitatea din mediul rural din jud Salaj, 800 chestionare aplicate persoanelor inactive, agricultorilor de subzistenta, șomerilor si persoanelor aflate in căutarea unui loc de munca din localitățile incluse in proiect, 20 interviuri cu persoanele din: populația din agricultura de subzistenta, persoanele aflate in căutarea unui loc de munca, șomeri realizate, 30 interviuri cu angajatorii realizate, 1 raport de analiza a documentelor întocmit, 1 raport de cercetare întocmit şi prezentat 1 campanie de informare si conștientizare realizata, 150 întâlniri de informare de tip „door to door” realizate, 4 suporturi de curs realizate, 4 programe de formare pentru persoanele din mediul rural realizate, 60 chestionare de evaluarea inițială, intermediara si finală a gradului de angajabilitate aplicate. 1 baza de date cu angajatorii întocmită.
06/20/2012 06:11 PM
DURATA
mai 2012 – aprilie 2014
06/20/2012 06:11 PM
VALOAREA PROIECTULUI
2.210.363 RON